Algemene voorwaarden

I Algemeen

Artikel 1 – Definities
1.1. Verhuurder: Stretchtenten-huren.nl, gevestigd: Hapsebaan 2 te Cuijk. Stretchtenten-huren.nl
is een handelsnaam van Carpe Diem Cuijk B.V.
1.2. Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere off erte of aanbieding van verhuurder en
op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door
verhuurder in overeenkomst met huurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 3 – Eigendomsvoorbehoud
3.1. De verhuurde artikelen blijven te allen tijden volledig eigendom van Stretchtenten-huren.nl.

Artikel 4 – Privacy
4.1. Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal de verhuurder strikt
vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.
4.2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld uit veiligheidsoverwegingen en voor het
eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend
voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke
toestemming.
4.3. Het e-mailadres dat de huurder verstrekt tijdens het off erte proces, wordt opgenomen in
het e-mailbestand van de verhuurder, tenzij u dit specifi ek heeft uitgezet. Mocht de huurder
deze e-mails niet willen ontvangen, dan kan de huurder zich afmelden door te klikken op
de desbetreff ende link in elke e-mail die ontvangen wordt. Telefonische afmeldingen of
afmeldingen per mail worden niet in behandeling genomen.
4.4. Door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst gaat u akkoord met het verwerken
van uw persoonsgegevens zoals eerder beschreven.

II Contractueel / betaling

Artikel 5 – Offertes / Huurovereenkomsten
5.1 De door verhuurder uitgebrachte off ertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk
schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende off erte te
herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze off erte door huurder. In dat
geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
5.2 Uit een uitgebrachte off erte door de verhuurder ontstaat geen garantie voor
beschikbaarheid van de te huren goederen. Deze garantie bestaat enkel na door huurder en
verhuurder getekende schriftelijke overeenkomst (bevestiging).
5.3 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van de huurovereenkomst een afwijking en/
of aanvulling van deze huurovereenkomst verlangt, dient verhuurder of huurder zijn verzoek
voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen bij de andere partij.
5.4 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van
verhuurder of huurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien
deze schriftelijk is verstrekt.
5.5 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere
of opvolgende gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming
voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Huurprijs
6.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport,
verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk
gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
6.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen door verhuurder kunnen transportkosten
in rekening worden gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder
en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de door de verhuurder geldende
kilometervergoeding. Bij bezorgen of afhalen wordt dit bedrag verdubbeld, bij bezorgen en
afhalen verviervoudigd.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling per bank van de 80% voorschotnota dient voorafgaand aan de huurperiode uiterlijk
op de laatste werkdag van de week te geschieden.
7.2 Extra materialen die last minute erbij komen dient men op basis van nacalculatie te betalen.
7.3 Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat
afl everen van de gehuurde materialen zoals geconstateerd bij het retourneren van de
gehuurde materialen dient per bank te geschieden binnen de op de eindfactuur vermeldde
termijn.

Artikel 8 – Verzuim en kosten
8.1 Indien de duurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst, niet op
tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, is de verhuurder zonder enige sommatie, in gebreke stelling
of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te nemen en de
overeenkomst te beëindigen.

Artikel 9 – Annulering
9.1 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst te annuleren voordat de huurperiode een
aanvang heeft genomen, mits hij verhuurder dan als volgt schadeloosstelt:
a. 25% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering meer dan 90 dagen
voor de ingangsdatum van de huurperiode;
b. 50% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 90e tot en met
de 45e dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;
c. 75% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 45e tot en met
de 7e dag voor de ingangsdatum van de huurperiode;
d. 100% van de huurprijs door huurder te betalen bij annulering van de 7e dag en minder voor de ingangsdatum van de huurperiode.

Artikel 10 – Onderhuur
10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens verhuurder is het de huurder
niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden te huur, onderhuur of
gebruik af te staan, ofwel de huur- of gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen.

III Uitvoering

Artikel 11 – Plaatsen van het gehuurde
11.1 Huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt geplaatst. Huurder onderzoekt of
en staat ervoor in dat het gehuurde op de plek van plaatsing veilig en zonder schade aan
eigendommen van huurder of derden en / of inbreuk op andermans rechten kan worden
opgericht.
11.2 Huurder licht verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere
werken op, boven of in de grond.
11.3 Huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor leidingen, kabels, grondwerken, etc.
die aanwezig zijn op of boven de locatie waarop het gehuurde dient te worden opgericht, of
in de grond waarop het gehuurde dient te worden opgericht. Huurder vrijwaart verhuurder
voor iedere door de verhuurder aangerichte schade.
11.4 Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en
geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie
aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie verhuurder ongeschikt en / of onveilig
en / of niet zonder risico voor schade aan het gehuurde, eigendommen van derden of
personen voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan
huurder zich niet jegens verhuurder beroepen.
11.5 Huurder staat ervoor in dat op de dag c.q. dagen die nodig zijn voor het afl everen en/
of monteren van het gehuurde door verhuurder, het betreff ende terrein geheel vrij en
ontruimd is en goed is te berijden, ook voor (zware) vrachtwagens. Voorzieningen die
voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroff en en komen geheel voor zijn
rekening.

Artikel 12 – Gebrek
12.1 Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gezien de staat of gezien een
eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder
het genot kan verschaff en dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst
mocht verwachten.

Artikel 13 – Inspectie
13.1 Huurder is verplicht het gehuurde vóór ondertekening van bewijs van oplevering (kwitantie)
grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt
kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daaraan wil geven. Huurder
dient eventuele gebreken aan de huurmaterialen per omgaande kenbaar te maken aan
verhuurder. Gaat huurder daartoe niet over, dan komt dat volledig voor rekening en risico
van huurder. Verhuurder is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk zouden kunnen doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

Artikel 14 – Gebruik en onderhoud van het gehuurde
14.1 Indien voor oprichting, gebruik of plaatsing van het gehuurde toestemming nodig is van
een derde, draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging van deze toestemming. Het niet
verkrijgen van de vereiste toestemming evenals hieruit resulterende (fi nanciële) schade
komt geheel voor rekening en risico van huurder. Zo huurder aan verhuurder van enige
toestemming niet doet blijken, mag verhuurder ervan uitgaan dat geen toestemming van
een derde nodig is.
14.2 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen, geplaatst houden of verwijderen
van het gehuurde, in welke zin dan ook, komen geheel voor rekening en risico van huurder.
Eventuele door verhuurder voldane vergoedingen worden voor rekening van huurder
gebracht, ook indien dit niet specifi ek is overeengekomen in de huurprijs, waarborgsom of
vergoeding voor levering van bijkomende diensten.
14.3 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en plaatselijke verordeningen
alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid,
van de nutsbedrijven en de verzekeraars en al datgene dat in het maatschappelijk verkeer
betamelijk is.
14.4 Huurder zal de door of namens verhuurder in het belang van een behoorlijk gebruik van het
gehuurde gegeven mondelinge en schriftelijke aanwijzingen, onder anderen met betrekking
tot onderhoud, aanzien en brandveiligheid, in acht nemen.
14.5 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het
moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan
zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor
de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van
huurder.
14.6 De huurder is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in het gehuurde te
(laten) plaatsen en in te schakelen in het gehuurde, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd
is, ter voorkoming van instortingsgevaar in verband met sneeuw gelegen op het gehuurde.
14.7 Het door verhuurder niet tijdig aan huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het
niet tijdig door verhuurder verwijderen van het gehuurde bij huurder of het anderszins door
verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens huurder, zal aan verhuurder niet
kunnen worden toegerekend indien zulks het gevolg is van omstandigheden die buiten de
macht van verhuurder zijn gelegen of anderszins niet voorzienbaar zijn, zoals omschreven in
artikel 19 “Overmacht”.
14.8 Verhuurder is te allen tijde bevoegd om het gehuurde te betreden.

Artikel 15 – (Overheids-)voorschriften en vergunningen
15.1 Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffi ngen en/of
vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de bestemming van het
gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of
intrekking van enige vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de
huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen verhuurder.
15.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde
geschikt is voor de bestemming die de huurder aan het gehuurde wil geven. Indien op grond
van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde
instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op of aan het
gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die
huurder aan het gehuurde wil gegeven of heeft gegeven, dient huurder zulks onmiddellijk
–bij voorkeur schriftelijk- te melden aan verhuurder opdat verhuurder kan bezien of en,
zo ja, wanneer verhuurder deze wijzigingen of voorzieningen kan aanbrengen of doen
aanbrengen. Alsdan zullen de kosten van de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan,
volledig voor rekening van de huurder worden gebracht.
15.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband de daaraan te geven bestemming, wijzigingen
of voorzieningen noodzakelijk zijn, is huurder eveneens ervoor aansprakelijk dat bij
de uitvoering van die – werkzaamheden wordt voldaan aan ter zake door de overheid
of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder draagt
de verantwoordelijkheid dat blijvend aan de vereisten van afgegeven of af te geven
vergunningen wordt voldaan. Verhuurder vrijwaart huurder derhalve niet tegen (overheids)
bevelen tot nader onderzoek of tot het treff en van maatregelen.

Artikel 16 – Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
16.1 Het is huurder niet toegestaan:
a. Aan het gehuurde constructieve wijzigingen aan te brengen;
b. Aan het gehuurde veranderingen of wijzigingen aan te brengen, het gehuurde te
beplakken, beschilderen of anderszins te bewerken, schade aan het gehuurde toe
te brengen door rondgestrooide versieringen zoals serpentine, confetti of andere
vervuilers, al dan niet door toedoen van derden aanwezig in het gehuurde;
c. Aan het gehuurde te zagen, spijkeren, knippen, plakken, snijden, bespuiten etc.;
d. In, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te
hebben;
e. Het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere
milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het
aanzien van het gehuurde kan worden geschaad;
f. Vuur: barbecueën, vuur (korven) en frituren is verboden onder de gehuurde
stretchtent. Ontstane schade wordt verhaald op de huurder;
g. Om voorwerpen in het gehuurde op te hangen, tenzij verhuurder hiervoor vooraf
schriftelijke toestemming heeft gegeven.
16.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verleent verhuurder geen
toestemming voor veranderingen en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen,
indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het gehuurde en niet
zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze
veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het
gehuurde, dan wel wanneer het huurgenot niet wordt verhoogd of wanneer zwaarwichtige
bezwaren van de zijde van de verhuurder zich daartegen verzetten.
16.3 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of
toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting
en materiaalkeuze.
16.4 Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en
toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.
16.5 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens
huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door
huurder ongedaan zijn gemaakt.
16.6 Huurder zal – indien van toepassing – brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, nooddeuren,
noodverlichting en alle overige veiligheidsvoorzieningen in het gehuurde te allen tijde vrijhouden.
16.7 Indien door huurder aangebrachte zaken in verband met onderhoudswerkzaamheden,
reparatiewerkzaamheden of verwijdering van het gehuurde bij het einde van de
huurperiode, door verhuurder of derden moeten worden verwijderd, zullen de kosten van
verwijdering voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor
het aanbrengen van de betreff ende zaken toestemming heeft verleend.

IV Aansprakelijkheid e.d.

Artikel 17 – Verzekering
17.1 De tenten zijn door de verhuurder verzekerd voor transport-, brand- en stormschade (tot
windkracht vijf).

Artikel 18 – Aansprakelijkheid / schade
18.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan
het gehuurde zoals schade als gevolg van diefstal, kortsluiting, brand, lekkage, sneeuw,
storm, vorst of enige andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen, vloeistoff en
etc. Huurder dient verhuurder terstond op de hoogte stellen indien zich een dergelijke
schade of gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen.
18.2 Huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het
gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft
toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is, daaromtrent
geen schuld treft of dat hem geen nalatigheid valt te verwijten.
18.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door
gedragingen of nalatigheden van huurder.
18.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet
behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.
18.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van
de huurder of van derden welke al dan niet aanwezig zijn in of rond het gehuurde. Huurder
vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van die derden.
18.6 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem
aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor
aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte voorzieningen
en veranderingen.
18.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor belemmeringen in het gebruik van het gehuurde
die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn
onderhoudsplicht niet is nagekomen.

Artikel 19 – Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Als zodanig hebben in elk
geval te gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoff en en / of
gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van verhuurder of derden zoals toeleveranciers
en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting,
blokkade en overheidsmaatregelen.
19.2 Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding
bestaat of ontstaat.
19.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is verhuurder
gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking
kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen aan huurder als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
19.4 Onder overmacht wordt ook verstaan: windkracht vijf of meer of windvlagen boven
windkracht vijf. Verhuurder kan dan besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van
tenten. De huurder heeft dan een betalingsverplichting van 50% van de huurprijs.

Artikel 20 – Ontbinding
20.1 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke
stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbonden indien:
a. Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet;
b. Na sluiting van overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden
verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen
kan / zal voldoen.

Artikel 21 – Klachten en geschillen
21.1 Huurder zal wensen en klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling
kunnen geschieden. In dergelijke gevallen dient de huurder de wens of klacht zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk te bevestigen.
21.2 Op de huurovereenkomst en deze algemene huurvoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing. De Rechtbank bevoegd van geschillen kennis te nemen en daarop te beslissen.
Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de (bevoegde) Nederlandse rechter.

Artikel 22 – Overige en slotbepalingen
22.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing.
22.2 Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene huurvoorwaarden nietig
of vernietigbaar mocht blijken, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de
huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden onverlet.